Drets d’autor

Tota obra àudiovisual està protegida per uns drets d’autor.

Per tant, no podem fer servir imatges, vídeos ni música o recursos d’àudio si no en tenim cedits els drets.

Podrem fer servir recursos de domini públic, o recursos lliures de drets, sempre respectant el tipus de llicència.

 Actualment els tipus de llicencies més utilitzades son del tipus Creative Commons. Per tant ens serà més fàcil trobar recursos i eines.